Добре дошли в света на сроителството и строителните материали!!
Каптаж ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 19
Слаба статияОтлична статия 

1.Устройство на каптажите - всеки каптаж се състои главно от следните части : водна камера, суха камера и тръби с арматурни части. Във водната камера се събира изворната вода. В някои случаи тя служи и като отделение за утаяване. Когато изворната вода носи по-големи количества твърди частици ( песъчинки, глинести и др.), може да се игради и специално помещение непосредствено до водната камера, което да служи за утаител. При разпръснати извори се прави събирателен дренажен канал или галерия, дължината на които зависи от големината на извора. Хванатата със събирателя вода се отвежда в събирателна шахта. Каптажите се строят от бетон и стоманобетон, по-рядко се зидат от каменна зидария на циментов разтвор. Материалите ( камък, чакъл, пясък и др.), които се употребяват за изграждане на каптажните съоръжения, трябва да бъдат чисти и добре промити. За предпазване от проникване на повърхностни води каптажното съоръжение се уплуътнява с мазна глина, без примеси. При меки и агресивни води към бетона се прибавят и уплътнители. Хоризонталните водосборни канали се полагат по такъв начин, че да се улови водата от възможно най-голям брой водоносни жили. Каптажният канал се полага перпендикулярно или косо на водоносните жили. За провеждане на по-малки водни количества се строят капражни дренажи, които се изпълняват от ломен камък или от надупчени грънчарски тръби Ф100-150мм, около тръбите се нарежрат камъни с диаметър 8-15см. До тях се насипва пласт (10-20см) чакъл с големина на зърната 3-4см и най-отгоре пясък. Може да се ползват бетонови тръби. Показания на картинката разрез на дренажен канал е изграден от ломен камък и чакъл. Отвора се оформя от ломен камък 7 с височина 20-25см, отгоре се покрива с каменни или бетонни плочи 3, върху които се прави циментова замазка и се поставя пласт от 20см трамбована глина 4 , за да не се допусне проникването на атмосферни води през насипа 5 до канала. Каптажни галерии се правят за улавяне на големи водни количества, като най-често са проходими. За да се предотврати замърсяването на водата, мястото на водохващане се охранява. Големината на охранителната зона зависи от вида на водовземното съоръжение, от геоложкия строеж на пластовете, и др. фактори. В охранителната зона несе допускат хора и животни, сечене на дървета, изкопни работи и т.н.

2. Каптиране на възходящ извор - при възходящите извори водата излиза на повърхността отдолу-нагоре. За осигуряване на добро каптиране е необходимо да се изкопае и открие напълно изворът, като се съберат всички отделни струйки на мястото на каптажа. На схемата е показан каптаж на възходящ извор. Водата идва отдолу нагоре и затова дъното на каптажната камера не е бетонирано. Във водната камера 1 се събира водата. В сухото помещение 2 се извършват всички манипулации по поддържане на каптажа. Стените на каптажа се правят от бетон марка 15, а плочата отгоре от стоманобетон. Вътрешните плоскости на стените се измасват с циментова замазка 1:2 с дебелина 1,5см. За предпазване проникването на външни води, които могат да замърсят водата в каптажа, отгоре и отстрани на водната камера, се набива пласт от глина 9 с дебелина 30-50см. От горе се прави насип с дебелина 60-120см, за да се предпази водата от температурни колебания. От водната камера излиза водовземна тръба 5, която в началото има цедка 3. Тръбата се поставя на височина от 20-60см над дъното, за да отвежда чиста вода, тъй като след време по дъното се отлагат финни песъчинки. Водовземната тръба има спирателен кран 4 , който се поставя в сухото помещение и служи за спиране на водата. В най-ниската част на водната камера се поставя изпразнителна тръба 6 , която служи за изпразване на водата от водната камера при почистване и ремонт. За да се контролира водното ниво на водата в камерата се монтира преливна тръба 7, която няма спирателен кран. Тя служи за поддържане на постоянно ниво в камерата. За да се проветрява водното помещение се правят вентилационни отвори 8, над шахтата и над вратата 11. Вратата е метална. В каптажа се влиза по метални скоби по стената.

3. Каптиране на низходящ извор - при низходящи извори водата идва във водната камера острани. Каптажът трябва да бъде проектиран и изграден така, че водата да навлиза във водната камера безпрепятствено, т.е. водното ниво в камерата да бъде с 5-10см по-ниско от отворите за втичането на водата. В противен случай тя може да проникне в странични пукнатини и да намалее или да се загуби. Показания на схемата каптаж има утаечна камера 2. Водата настъпва в утаечната камера по събирателен канал 1. Размерите на утаечната камера се определят съобразно с обема и едрината на носените утайки, но така че скоростта на водата да бъде 10-50мм/сек. От утаечната камера 2 водата постъпва във водната камера 3 и оттам по водовземна тръба 4 и по главния водопровод отива във водоема ( резервоара ). На дъното на водната и утаечна камера се оставят отвори, които служат за изпразване на камерите пти почистване и промиване. Отворите са затворени със специални кранове 8 , а водата при прочистване се изтича по изпразнителна тръба 9. На дъното на сухото помещение 6 се монтира подов сифон или отточна тръба 14, която служи за изпускане на евентуално появила се вода и при измиване на помещението. Дъното на утаечната камера, както и на сухото помещение се покрива с бетонна настилка и циментова замазка.

Информация е използвана от:

http://bse.sci-lib.com/article058823.html

http://www.ingeo-2000.ru/info_vod_kanal_drenaj_4.html

http://www.comp-land.ru/content/view/2866/208/1/18/

 

 
Строителни материали. Предмет и класификация. ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 

І. Предмет – създаване, изследване, изпитване и окачествяване на материали, използвани в строителството.

 


ІІ. Класификация:
Според предназначението им:


1.1. Конструктивни – естествени скални материали, изкуствени каменоподобни материали, метали (стомана), дървесина, конструктивни пластмаси и др.;
1.2. материали със специално предназначение – топлоизолационни, хидроизолационни, материали с антикорозионна защита, материали за звукоизолация, огнеупорни материали и др.;

Според основната суровина: материали, при които се използват скални материали/ керамика/ дървесина/ мин. свързващи вещества/ метали и др.

Според произхода:
3.1. Естествени – скални материали и дървесина;
3.2. Изкуствени – чрез обработка.

ІІІ.Стандартизация:
*БИС (BG Институт по стандартизация) – създава БДС
*CEN (EU комитет по стандартизация) – създава EN

!! Най – важните св-ва на строителните материали определят областта им на приложение, затова познаването на техните св-ва позволява рационално в технически и икономически аспект да се избира конкретен материал за дадена експлоатация.!!

Информация е използвана от: www.ascinfo.co.uk
www.arcat.com
www.greenhomebuilding.com
www.elsevier.com
www.britannica.com

 
Звукоизолационни материали ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 

 

І.Общи понятия:

*звук – механични трептения и вълни, разпростиращи се в еластична среда, които предизвикват слухови усещания;

*въздушен звук – разпространява се чрез трептения във въздуха;

*структурен (ударен) звук – разпространява се по конструкциите и елементите на сградите;

!! Във въздушна среда звукът се разпространява чрез надлъжни вълни, които предизвикват сгъстяване и разреждане на въздушните частици. Това предизвиква временно изменение на плътността на въздуха, което води до промяна на атмосферното налягане. Допълнителното променливо налягане, което се наслагва към статичното налягане на средата, вследствие на звука се нарича звуково налягане.!!

*шум – звук, който предизвиква неприятни усещания(въздушен и структурен);

*скорост на звука – във въздушна среда (330 m/s),във вода (1420m/s), в бетон (2000-5000 m/s);

*честота на звука (брой трептения) – в ежедневието звуците са от 100 - 3200 Hz. Звук под 16 Hz се нарича инфразвук, а когато честотата е над 20000 Hz – ултразвук;

*нивото на звуково налягане (L) се измерва в dB, звуци под 40 dB са слаби, до 80 dB е границата на нормалните възприятия, звук над 120 dB предизвиква умора;

*резонанс – пробив в звукоизолиращата способност (получава се при определена честота). Звукоизолиращите конструкции трябва да се подбират така, че резонансната им честота да попада извън диапазона 100 – 3200 Hz;

*с увеличаване на масата на квадратен метър на стената, т.е нейната дебелина или по-голяма обемна плътност на материала, от който е изградена, се стига до намаляване на нивото на звука.

ІІ. Звукоизолация от въздушен шум –

ІІ.І. Закон на Бергер (тежестният закон) – с увеличаване на тежестта на единица площ нараства изолиращата способност.

ІІ.ІІ. звукоизолация от двойна стена – достигайки до първия слой от стената, звуковите вълни я привеждат в трепетливо движение, то се предава на въздушната прослойка, като в нея възниква въздушен шум, който предизвиква трептене във втория слой от стената. При удачно конструиране се постига ефект от 15 – 20 dB спрямо единична стена със същата площна маса.

ІІ.ІІІ. звукоизолиращи материали – плочи от минерална вата, плочи и дюшеци от разпенени полимери, плочи от перлито бетон и др. За увеличаване на звукоизолиращата способност на ограждащите конструкции се изпълнява повърхностен слой от звукоизолационен материал.

ІІІ. Звукоизолация от ударен шум – получава се най – често при подовите конструкции. За да се предотврати се изпълняват така наречените плаващи подове, при които подовото покритие е отделено от носещата конструкция;

*отделянето става с амортисьорен материал – минерална вата, пенопласт и др. При удар по подовата конструкция амортисьорният материал се деформира и енергията на удара се трансформира енергия на деформация (демпфериращ слой);

!! Ударният звук се разпростира по – бързо през по – плътни стени.!!

 

продължава>
 
Топлоизолационни материали ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 

 

І. Определение – материали предназначени за защита на сградите и съоръженията от загуба на топлина през отоплителния сезон или прегряване през лятото.

!! Топлоизолационните свойства на този вид материали зависят не само от обема на порите, но и от техния характер, вид и разпределение по размери. Най – добри топлоизолатори са материалите, които съдържат голям обем малки затворени пори, които са запълнени с въздух.!!

!! Изолиращата способност на въздуха се проявява в най – голяма степен, когато той е неподвижен, тъй като въздухът, намиращ се в движение пренася топлината чрез конвекция.!!

ІІ. Видове:

ІІ.І. органични – полимерни топлоизолационни материали, пенопласти (разпенени пластмаси);

*експанзиран пенополистирен EPS (стиропор);

*екструдиран пенополистирен XPS (фибран) – с по – фини въздушни пори;

*пенополиоретан;

*пенополиетилен.

ІІ.ІІ. неорганични – клетъчни бетони, пеностъкло, минерални вати.


!! ТИМ намаляват количеството на консумираната енергия, създават здравословен микроклимат (намаляват развитието на мухъл и микроорганизми), намаляват времето за затопляне и охлаждане на помещението, както и намаляват ефекта от промяната на външната температура.!!

!! Наредба №7/2004 за енергийна ефективност – определя изисквания за топлосъхранение и икономия на енергия на нови сградите.!!

*ограждащи стени – коефициент на топлопреминаване и неговата препоръчителна стойност е 0,35W/m2.*C ;

*покриви – при единична покривна плоча (0,25 W/m2.*C), при двойна плоча (0,30 W/m2.*C);

* прозорци – 1,7 – 2,2 W/m2.*C;

 

 

продължава>
 
Хидроизолационни материали ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 

 

І.Цел – да предпазват строителните конструкции от различни видове води – атмосферни, почвени, капилярни и др.

ІІ. Видове:

!! Според формата си хидроизолационните материали могат да бъдат във вид на вискозни течности, листове и рула.!!

ІІ.І. Битумни мушами;

*битумните материали са хидрофобни, термопластични и притежават задоволителна химична устойчивост срещу действие на киселини и основи. Чист битум не се използва, той често се модифицира с различни добавки (латекс,каучук);

*БМ с/без посипка (посипката защитава от UV – лъчение);

*Видове БМ според вида на армиращата тъкан съществува 1/ стъклен воал (воалити); 2/ полиестерна тъкан.!!

ІІ.ІІ. Полимерни фолиа – полиетилен с висока плътност (PEHD), поливинилхлорид (PVC), полиизобутилен (PIB), термопластичен полиорефан(TPO), етилен-пропилен-диен-мономер(EPDM);

ІІ.ІІІ. Бентонитови мембрани – на база бентонитова глина. Те са най- евтиният хидроизолационен материал.

 

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 1 от 5

Анкета

Коя е най-привлекателната професия?
 

Реклама